dr inż. Jerzy KICKI  

Telefon służbowy:

31-93, (bezpośrednie połączenie miejskie to: 617 + nr. wew. AGH)

Przebieg pracy naukowej:


Zrealizowane projekty badawcze:
 1. Kryteria ekonomiczne w projektowaniu eksploatacji złóż kopalin stałych; Nr 9S 60101707; 1994-1995.
 2. Ekonomiczne kryteria alokacji wydobycia w kopalniach rud: Nr 9T 12A 029 12; 1997-1998.
 3. Nowa koncepcja urabiania złóż miedzi o miąższości poniżej 1 m z wykorzystaniem diamentowej piły linowej; Nr 9T 12A 04314; 1998-1999; główny wykonawca.
 4. Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; Nr 010/T12/1998; 2000r.; główny wykonawca.
 5. Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metody wyceny; Nr9 T12A 046 19; 2001-2002; główny wykonawca.
 6. Kompleksowy system sterowania jakością węgla i opłacalnością produkcji w długoletniej strategii działania Kopalni Węgla Kamiennego "Piast"; Nr 10 T12 014 2000 C/5223; 2001-2003; kierownik prac B+R.
 7. Metodyka i strategia ograniczenia produkcji i likwidacji kopalń węgla kamiennego na tle procesów restrukturyzacji górnictwa; Nr 4T12A02726; 2004-2006
 8. Nowa strategia kreowania rynkowej wartości przedsiębiorstw górniczych; Nr 4T12A03329; 2005-2007 (w realizacji)
Ważniejsze publikacje

 1. Kicki J., Wacławski J.: Gospodarka zasobami węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1981 - 1990, Studia i Rozprawy nr 24, część 7 Wyd. PAN, Kraków, 1992.
 2. Butra J., Kicki J.: Technologia eksploatacji złóż rud miedzi Rozdział 2, w monografii Surowce mineralne Polski, Surowce metaliczne - miedź i srebro, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków, 1997.
 3. Kicki J.: Technologia eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu, Rozdział 2, Monografia Surowce mineralne Polski, Surowce metaliczne-cynk i ołów, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków 1997.
 4. Darski J., Kicki J., Sobczyk E. J.: Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego, Monografie, studia i rozprawy, nr 85, 2000.
 5. Kicki J., Takuski S.: Zagadnienie strat i zubożenia rudy w systemie komorowym eksploatacji złóż rud Zn-Pb w świetle badań i obserwacji, Kwartalnik Zeszyty Naukowe AGH, seria Górnictwo z. l, 1985.
 6. Kicki J.: Problem atrakcyjności zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Materiały Konferencji Kierunki modernizacji górnictwa, Kraków, 25-26 września 1991, wyd. PAN, 1991.
 7. Kicki J.: Wpływ zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Materiały IV Konferencji Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Zakopane 30. 05- 1. 06. 1994 r., Wyd. CPPGSMiE PAN, seria Sympozja i Konferencje, nr 12, 1994.
 8. Kicki J.: Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce- ich wystarczalność i jej uwarunkowania w oczach ekspertów, Kwartalnik PAN Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2002, s. 20-36.
 9. Saługa P., Kicki J.: Stochastic Analysis as a Risk Assesment Technique in Mineral Projects Evaluation, Risk Analysis III, WIT Press, Southampton, 2002, pp. 27-36.
 10. Kicki J.: Systemy wspomagania decyzji w procesie wydobycia rudy w kopalniach LGOM. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Górnictwo i Geoiżynieria, rok 28, z. 4/1, s. 117-127, Kraków 2004.
 11. Kicki J., Dyczko A.: System nawigator - narzędzie do analizy kosztów i sterowania procesem wydobycia w oddziałach produkcyjnych. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Górnictwo i Geoiżynieria, rok 28, z. 4/1, s. 127-137, Kraków 2004.
 12. Kicki J.: Wystarczalność surowców mineralnych - wystarczalność zasobów złóż - historia i aktualia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 20 - Zeszyt specjalny 1, s. 45-61, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 13. Butra J., Kicki J., Wanielista K.: Ekonomiczne kryteria oceny działalności operacyjnej i rozwojowej przedsiębiorstw przemysłowych. 8 ark. wyd. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
1. Rozprawa doktorska

Niektóre problemy strat i zubożenia rudy w systemie komorowym z wypuszczaniem rudy. Promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Takuski

2. Monografie, Studia, Rozprawy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych
 1. Wanielista K., Kicki J.: Sterowanie gospodarki zasobami złóż, Studia i rozprawy, nr 6, Wyd. CPPGSMiE PAN, 1991.
 2. Butra J., Kicki J., Wanielista K., Woźniakowski B.: Zasady racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin stałych, Studia i Rozprawy, nr 14, Wyd. PAN, 1991.
 3. Kicki J., Wacławski J.: Gospodarka zasobami węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1981 - 1990, Studia i Rozprawy nr 24, część 7 Wyd. PAN, Kraków, 1992.
 4. Kicki J., Wacławski J.: Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1981- 1990, część II, s. Studia i Rozprawy, Wyd. PAN, Kraków, 1993.
 5. Grunewald R., Danielewski J., Surrey J., Parker H., Kicki J. at all: Coal Mining Economy and Policy in Poland and its prospects in the Light of overall Economic Reform and of the Experience of Coal Industry in Germany and Great Britain, Wyd. Jaxa, Kraków 1992.
 6. Kicki J.: Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego, Rozdział w monografii Surowce mineralne Polski, Surowce energetyczne - węgiel kamienny - węgiel brunatny, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1996.
 7. Kicki J., Kozioł W.: Technologia eksploatacji złóż węgla brunatnego, Rozdział w monografii Surowce mineralne Polski, Surowce energetyczne-węgiel kamienny - węgiel brunatny, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN Kraków, 1996.
 8. Banaszak A., Kicki J.: Zasoby przemysłowe i zasoby nieprzemysłowe, Podrozdział w Monografii KGHM polska Miedź S.A., Wydawnictwo PROFIL, Kraków, 1996, s.316-324.
 9. Kicki J., Banaszak A., Maślanka W.: Gospodarka złożem, Podrozdział w Monografii KGHM Polska Miedź S.A., Wydawnictwo PROFIL, Kraków, 1996, s.324-332.
 10. Butra J., Kicki J.: Technologia eksploatacji złóż rud miedzi Rozdział 2, w monografii Surowce mineralne Polski, Surowce metaliczne - miedź i srebro, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków, 1997.
 11. Kicki J.: Technologia eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu, Rozdział 2, Monografia Surowce mineralne Polski, Surowce metaliczne-cynk i ołów, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków 1997.
 12. Butra J. Kicki J., Siewierski S., Wanielista K.: Ekonomiczne aspekty eksploatacji zasobów złóż rud miedzi, Monografie studia i rozprawy, 1997
 13. Kicki J., Sobczyk J.: Zasoby przemysłowe węgla kamiennego w GZW w latach 1981-1996 - analiza, trend zmian, Monografie, Studia i Rozprawy, nr 54, 1997, s. 1-67.
 14. Darski J., Kicki J., Sobczyk E. J.: Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego, Monografie, studia i rozprawy, nr 85, 2000.

3. Artykuły opublikowane w czasopismach i materiałach konferencyjnych

a)przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych

 1. Kicki J., Sepiał J.: Drogi zmniejszania strat złożowych przy eksploatacji rud metali nieżelaznych, Cuprum, nr 3, 1975.
 2. Kicki J.: Perspektywy zastosowania sztucznych filarów w kopalniach rud Zn-Pb - rejonu olkuskiego - komunikat na XXIX Sesji Wychowanków AGH - grudzień, 1974.
 3. Czaja P., Kicki J., Kohutek Z.: Laboratoryjne badania materiałów do budowy sztucznych filarów. Zeszyty Naukowe AGH s. Górnictwo, nr 2, 1977.
 4. Kicki J., Kubiczek A., Sepiał J., Wziętek B.: Zależności statystyczne w procesach przeróbczo-metalurgicznych w aspekcie ich wykorzystania do oceny efektywności systemów eksploatacji, Cuprum, nr 4, 1977.
 5. Kicki J., Kubiczek A., Sepiał J., Wziętek B.: Analiza efektywności systemów eksploatacji rud Zn-Pb na przykładzie kopalń rejonu olkuskiego. Cuprum, nr 5, 1977.
 6. Dydecki M., Kicki J., Postawa J., Mazurkiewicz M.: Optymalizacja mieszaniny podsadzki hydraulicznej w aspekcie ochrony powierzchni. Materiały XXXVIII Sesji Wychowanków AGH Kraków, 1978.
 7. Kicki J., Kohutek Z.: Zasady technologii sztucznych filarów w świetle dotychczasowych badań. Konferencja nt. Rozwój technologii wydobycia rud. Komitet Górnictwa PAN - AGH Kraków, 1980.
 8. Gęgotek W., Kicki J.: Modyfikacja komorowo-filarowego systemu eksploatacji. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 11, 1979.
 9. Takuski S., Kicki J.: Filary sztuczne jako grodki zabezpieczenia stateczności wyrobisk komorowych w górnictwie rud Zn-Pb. Materiały Sympozjum Komitetu Górnictwa PAN nt. Metody zabezpieczania wyrobisk górniczych, Katowice, 1979.
 10. Dydecki M., Kicki J., Postawa J., Mazurkiewicz M.: Perspektywy zastosowania podsadzki utwardzanej w kopalniach rud Z-Pb, Materiały Konferencji Naukowej pt. Rozwój technologii wydobycia rud. Komitet Górnictwa PAN - AGH Kraków, 1980.
 11. Dydecki M., Kicki J., Postawa J., Mazurkiewicz M.: Możliwości wykorzystania odpadów z procesu metalurgicznego rud Zn-Pb do podsadzki utwardzanej, Cuprum nr 4, 1980.
 12. Takuski S., Kicki J., Piechota S., Sepiał J.: Eksploatacja grubych złóż rud, Materiały Konferencji Komitetu Górnictwa PAN, Gliwice, 1979.
 13. Dydecki M., Kicki J, Mazurkiewicz M.: Sposób podsadzania z wykorzystaniem skały płonnej w warunkach kopalń rud Zn-Pb, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 12, 1980.

b) po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych
 1. Postawa J., Dydecki M., Kicki J., Mazurkiewicz M.: Podsadzka utwardzana z odpadów procesu metalurgicznego rud Zn-Pb, Referat na XL Sesję Naukową AGH, Kraków, 1982
 2. Kicki J., Mazurkiewicz M.: Nowe możliwości zastosowania podsadzki utwardzanej w kopalniach rud cynku i ołowiu, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 11, 1984.
 3. Takuski S., Gajoch K., Kicki J.: Stateczność stropu wyrobisk eksploatacyjnych w świetle badań deformacji i osiadania skał stropowych w systemach eksploatacji grubego złoża w warunkach ZG "Rudna". Referat na Konferencji Naukowo- Technicznej z okazji X-lecia ZG Rudna Polkowice, 1984.
 4. Kicki J., Takuski S.: Zagadnienie strat i zubożenia rudy w systemie komorowym eksploatacji złóż rud Zn-Pb w świetle badań i obserwacji, Kwartalnik Zeszyty Naukowe AGH, seria Górnictwo z. l, 1985.
 5. Kicki J., Mazurkiewicz M.: Niektóre problemy wykorzystania odpadów górniczych w kopalniach podziemnych, Materiały XIX Krakowskiej Konferencji Przeróbki Surowców Mineralnych, Krościenko, listopad, 1985.
 6. Piechota S., Gajoch K., Kicki J., Korzeniowski W., Marchwiński J.: Tendencje w zakresie podziemnej eksploatacji grubych złóż rud, Komitet Górnictwa PAN - AGH, Kraków-Mogilany, 1985.
 7. Kicki J., Korzeniowski W., Marchwiński J.: Ocena zachowania się skał stropu nad podsadzką w systemie eksploatacji Rudna 5, Materiały Konferencji Komitetu Górnictwa PAN - AGH, Kraków-Mogilany, 1985.
 8. Kicki J., Mazurkiewicz M.: O niektórych aspektach stosowania podsadzki hydraulicznej w kopalniach podziemnych, Cuprum, 1986.
 9. Piechota S., Gajoch K., Kicki J., Korzeniowski W., Marchwiński J.: Aktualne tendencje w zakresie podziemnej eksploatacji grubych złóż rud. Cuprum, nr 3-4, 1985.
 10. Kicki J.: Górnictwo rud Jugosławii. Cuprum, nr l, 1986.
 11. Kicki J., Mazurkiewicz M., Uloga zasipavanija u svijetlu zastite povrśine i prirodnoj sredine, XVIII Oktobarsko Savetovanje Rudara, Metalurga i Tehnologa, 1 i 2 oktobra, Bor, 1986.
 12. Kicki J., Mazurkiewicz M.: Trends of Filling Technology in Polish Coal Mines, International Symposium on Modern Coal Mining Technology, Fuxin (P. R. of China), 1986.
 13. Kicki J.: Stan i kierunki rozwoju technologii podsadzki utwardzanej. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 7, 1987.
 14. Kicki J.: Problem strat i zubożenia rudy przy wybieraniu filarów międzykomorowych w systemie komorowym eksploatacji złóż rud Zn-Pb. Zeszyty Naukowe AGH, s. Górnictwo, z. 131, 1987.
 15. Gajoch K., Kicki J., Korzeniowski W.: Iskustva u primiene ankerne podgrade u raznim rudarsko-geolośkim uslovima, XIX Oktobarsko Savetovanije Rudera i Metalurga, 1-3 Oktobra, 1987.
 16. Wanielista K., Kicki J.: Wpływ kryteriów bilansowości na zubożenie rudy w cienkich pokładach złóż rudy miedzi. Kwartalnik PAN, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 4, z. l, 1988.
 17. Kicki J., Wanielista K.: Wskaźniki wykorzystania zasobów złóż kopalin stałych. Materiały konferencji Wykorzystanie zasobów złóż w procesie ich eksploatacji, Kraków, 9-11 maj 1988 r. Wydawnictwo AGH, Kraków 1988 r.
 18. Ney R., Kicki J., Wacławski J.: Analiza projektowanych strat zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Materiały konferencji Wykorzystanie zasobów złóż w procesie ich eksploatacji. Kraków 9- 11 maj 1988, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988.
 19. Wanielista K., Kicki J.: Stymulowanie wykorzystania zasobów parametrami ekonomicznymi, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 10, 1988.
 20. Kicki J., Nieć M.: Baza zasobowa złóż węgla kamiennego i jej ocena w świetle warunków górniczo-geologicznych i stopnia wykorzystania. Materiały konferencji Koncepcje racjonalnych zmian systemowych i organizacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, Katowice, 29 listopad 1989, Wyd. GIG, 1989.
 21. Kicki J., Gajoch K.: Niekotoryje aspiekty povyszenija stiepieni ispolzovanija resursow rudnych miestorożdienij, Mieżdunarodnaja Konferencja Hornicka Pribram, Pribram, 1989.
 22. Ney R., Blaschke W., Wanielista K., Kicki J.: Indices of reserves utilization for assesing mineral resources, Mining for the future- trend and expectations, 14th World Mining Congress, Beijing (P. R. of China), 1990.
 23. Wanielista K., Kicki J.: Wskaźniki wykorzystania zasobów złóż kopalin stałych, Cuprum nr 3/4, 1988.
 24. Kicki J., Hałat W.: Moglichkeiten der Anwendung der Finiten-ElementeMethode fur die Planung von Ausrichtungsbauen in grossen Teufen, XXII Internationale Symposium APCOM, Berlin, 17-21 September 1990.
 25. Kicki J., Hałat W.: Wpływ jakości podsadzki na wielkość stref zniszczenia wokół wyrobisk w systemie eksploatacji grubego złoża rud miedzi. IV Sympozjum Naukowe Wybrane problemy geomechaniki i budownictwa górniczego na dużych głębokościach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo z. 191, 1990.
 26. Ney R, Wacławski J., Kicki J.: Gospodarka zasobami węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Materiały II konferencji z cyklu Wykorzystanie złóż kopalin użytecznych nt. Kierunki poprawy wykorzystania zasobów złóż w procesie ich eksploatacji, Katowice 11-12 czerwca Wyd. Drukarnia Związkowa, 1990.
 27. Wacławski J., Kicki J.: Dokładność dokumentowania zasobów węgla w świetle dynamiki zmian ich stanu ewidencyjnego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, II Seminarium nt. Metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych, 14 - 15 wrzesień 1990, Karpacz, Wyd. AGH, 1990.
 28. Butra J., Kicki J., Wanielista K.: Ekonomiczne i technologiczne aspekty wybierania bardzo cienkiego złoża rud miedzi. Kwartalnik PAN, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, nr 4.
 29. Kicki J., Wacławski J.: Struktura strat zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, cz. 1, Przegląd Górniczy nr 5, 1991.
 30. Kicki J., Wacławski J.: Struktura strat zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, cz. 2, Przegląd Górniczy nr 6, 1991.
 31. Kicki J., Hassan A. W.: Niektóre aspekty działalności geologiczno- górniczej z udziałem kapitału zagranicznego, Materiały konferencji im. St. Takuskiego, Górnictwo rudne w nowych warunkach gospodarczych kraju, Kraków-Mogilany, 10 - 11 luty 1991. Wyd. AGH, 1991.
 32. Butra J., Dańda Z., Wanielista K., Kicki J., Woźniakowski B.: Koncepcja ustalania opłat za eksploatacji zasobów złóż kopalin stałych, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 1, 1991.
 33. Kicki J., Wacławski J., Wanielista K.: Kierunki zmian w gospodarce zasobami naturalnymi kopalin,
 34. Wanielista K., Kicki J.: Zubożenie kopalin, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 6, 1991
 35. Kicki J., Wacławski J.: Gospodarka zasobami węgla w poszczególnych fazach działalności geologiczno-górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Przegląd Górniczy, nr ll, 1991.
 36. Kicki J., Wacławski J., Sobczyk E., Stachurski K.: Straty zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w skali jednego roku w świetle niektórych czynników geologiczno-górniczych, Przegląd Górniczy, nr 11, 1991.
 37. Kicki J.: Problem atrakcyjności zasobów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Materiały Konferencji Kierunki modernizacji górnictwa, Kraków, 25-26 września 1991, wyd. PAN, 1991.
 38. Kicki J., Butra J.: Metode istrażivanija jamskoga pritiska u polskim rudnicima bakra, Oktobarsko Savetovanije Rudara i Metalurga, 1-3 Oktobar, Bor, 1991.
 39. Kicki J., Nieć M.: Gospodarka zasobami w systemie rynkowym, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, wyd. CPPGSMiE PAN, s. Sympozja i Konferencje, nr 1 Wisła-Jawornik, 5-10 marca 1992 r.
 40. Kapłanek A., Kicki J.: Uwarunkowania techniczno - organizacyjne likwidacji kopalni węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, nr 1, 1991
 41. Kicki J., Wacławski J.: Opłaty eksploatacyjne, Materiały III konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych Zakopane 15-17 czerwca 1992, wyd. PAN, s. Sympozja i konferencje nr 2, 1992.
 42. Kicki J.: Problemy pretvarania restrukturalizacie v banictve farebnyh kovov v Polsku(w j. słowackim), Materiały Międzynarodowej Konferencji Privatizacia a podnikanie v banictve, Bańska Bystrzyca, 10-15 października 1992 r., Wyd. X-copy, Bańska Bystrzyca, 1992.
 43. Kicki J.: Sytuacja górnictwa węglowego w krajach EWG i niektóre problemy jego restrukturyzacji, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Ustroń, 1-5 marca 1993 r., s. Sympozja i Konferencje nr Wyd. PAN, Kraków, 1993.
 44. Kicki J., Pilecki Z.: The exploitation under rock bursts hazard in the Rybnik Coal Region (Poland), 25th International Conference on Safety in Mines Research Institutes, 13 -17 September 1993, Pretoria, South Africa.
 45. Kicki J.: Wpływ zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Materiały IV Konferencji Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Zakopane 30. 05- 1. 06. 1994 r., Wyd. CPPGSMiE PAN, seria Sympozja i Konferencje, nr 12, 1994.
 46. Kicki J., Wacławski J.: Udokumentowane zasoby węgla nie objęte eksploatacją - podział oraz kryteria kwalifikacji, Materiały IV Konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Zakopane, 30.05 - 1.06.1994 r., wyd. CPPGSMiE PAN, seria Sympozja i Konferencje nr 12, 1994.
 47. Kicki J., Nieć M., Pytel J., Wacławski J.: Zasady klasyfikacji zasobów pozostawionych w likwidowanych kopalniach, Przegląd Geologiczny, nr 7 1994.
 48. Kicki J., Korzeniowski W.: Możliwości obniżenia kosztów kotwienia wyrobisk w kopalniach rud cynku i ołowiu., Konferencja im. Prof. St. Takuskiego nt. Aktualne problemy górnictwa, Kraków - Mogilany 13-14 października 1994 r., Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków, 1994, s. 49- 58.
 49. Butra J., Kicki J., Siewierski St.: The new solution of the ore deposit mining methods technology in Poland, Sekcja The mining industry on the threshold of XXI century, World Mining Congress, 10- 14 September, 1994. Sofia, Bułgaria.
 50. Kicki J., Korzeniowski W., Wanielista K.: Ocena efektywności eksploatacji cienkiego złoża rud miedzi, Gospodarka Surowca Mineralnymi, t. 11, z. 3, 1995, s. 403-412.
 51. Kicki J.: Kontrola gospodarki złożem., Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych (materiały Studium Podyplomowego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) Wyd. CPPGSM i E PAN, Kraków, l995., s. 327 -329.
 52. Kicki J., Korzeniowski W.: Mining Education in Poland - Present and Future, Proceedings of the First International Symposium of Mining and Development, Campinas, Brazil, July 10-13, 1995, s. 242 - 248.
 53. Kicki J., Wacławski J., Sobczyk E.: Zasoby przemysłowe węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1981-1993, Przegląd Górniczy, nr 1, 1996, s. 24 -32.
 54. Butra J., Kicki J., Siewierski S., Wanielista K.: Metoda oceny ekonomicznej strat zasobów przemysłowych i zubożenia rudy na przykładzie przemysłu miedziowego. Sympozja i konferencje nr 21, Materiały V Konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt. Jakość i wystarczalność zasobów złóż w Polsce w aspekcie ich aktualnego i przyszłego zagospodarowania - rola rachunku ekonomicznego, Zakopane 3-5 czerwca 1996 r., s. Sympozja i Konferencje, Wydawnictwo CPPGSM i E PAN, Kraków, 1996, s. 65 -78.
 55. Kicki J.: Straty zasobów węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w 1994 roku, Sympozja i konferencje nr 21, Materiały V konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt. Jakość i wystarczalność zasobów złóż w Polsce w aspekcie ich aktualnego i przyszłego zagospodarowania - rola rachunku ekonomicznego, Zakopane 3-5 czerwca, 1996r., Wydawnictwo CPPGSM i E PAN, Kraków, 1996 s. 209 -224.
 56. Carvajal A., Brunner F., Kicki J., Korzeniowski W.: Urabianie długimi otworami w systemach eksploatacji podziemnej z masowym urabianiem Materiały konferencji Technika strzelnicza -perspektywy rozwoju, Jaszowiec '96, wyd. CPPGSM i E PAN, Kraków 1996, s. 147-158.
 57. Petryka L., Mączka W., Piestrzyński A., Kicki J., Ochoński A.: Izotopowa metoda oceny wzbogacalności złota i innych metali szlachetnych, Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych, Polanica Zdrój 20-22 10. 1997, Wydawnictwo 1997.
 58. Kicki J.: Górnictwo w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Materiały konferencji SITG, Aktualne zagadnienia naukowo - techniczne górnictwa w Polsce, Kraków 1997.
 59. Piechota S., Kicki J., Korzeniowski W.: Niektóre aspekty eksploatacji złóż na dużych głębokościach w świetle doświadczeń zagranicznych, Rudy i Metale Nieżelazne, 1997.
 60. Kicki J.: Zmierzch górnictwa w krajach Unii Europejskiej - czy grozi nam podobny scenariusz? Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, 24 - 28 luty 1997 r., Wyd. PAN CPPGSMIE, Kraków, 1997.
 61. Kicki J.: Szkoła Eksploatacji Podziemnej w 1998 roku i nie tylko... Wiadomości Górnicze, nr 10, 1997.
 62. Kicki J., Sobczyk E.J.: Zmiany zasobów przemysłowych węgla kamiennego w okresie wdrażania zasad gospodarki rynkowej, Materiały VI Konferencji Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych nt. Wpływu zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami, Zakopane 1998 r., str. 105-115.
 63. Kicki J.,: Niektóre aspekty rekonstrukcji górnictwa węgla kamiennego - szanse i bariery. Forum dyskusyjne Rekonstrukcja górnictwa węgla kamiennego, Szczyrk 25.02.1998r., Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wykłady nr 17, Wyd. Nauka - Technika, Kraków 1998.
 64. Kicki J., Saługa P.: Nowe technologie urabiania w głębokich kopalniach RPA, Rudy i metale Nieżelazne, nr 12, 1998.
 65. Kicki J., Saługa P.: Uwarunkowania udostępnienia i eksploatacji złoża "Klucze"; Rudy i Metale Nieżelazne R 44, nr 12, str. 661, 1999.
 66. Kicki J., Saługa P.: Uwarunkowania udostępnienia i eksploatacji złoża "Klucze"; Materiały Konf. Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce, Bolesław 29-30. 1999, referat na podstawie artykułu wydrukowanego w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne R 44 nr 12, 1999.
 67. Kicki J., Sobczyk E.: Zasoby węgla kamiennego w Polsce - wczoraj, dziś i jutro. Mat. Konfer. Szkoły Eksploatacji Podziemnej '99, s. 43-51, Kraków 1999.
 68. Kicki J., Sobczyk E.: Zasoby węgla kamiennego w Polsce - wczoraj, dziś i jutro - artykuł na podstawie referatu wygłoszonego na Szkole Eksploatacji Podziemnej '99 - poszerzony i uzupełniony. Przegląd Górniczy nr 7-8, s. 9-14, Kraków 1999.
 69. Kicki J.: Górnictwo w Europie na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. Górnictwo i nauka na początku trzeciego tysiąclecia, Alchevsk (Ukraina), s. 5-13., 1999.
 70. Butra J., Jarosz J., Kicki J., Korzeniowski W., Kukiałka S., Saługa P., Sobczyk E.J., Wanielista K.: Nowa koncepcja urabiania złóż miedzi o miąższości poniżej 1 m z wykorzystaniem diamentowej piły linowej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2000.
 71. Kicki J., Korzeniowsk W., Kukiałka S., Szanse wykorzystania diamentowej piły linowej w procesie urabiania cienkich złóż rud miedzi, Materiały VII Konferencji z cyklu Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Sympozja i Konferencje nr 43, Kraków 2000.
 72. Kicki J., Saługa P.: Rola oceny ryzyka w inwestycjach górniczych, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2000.
 73. Kicki J., Wanielista K.: Algorytm wyceny wartości kapitałowej złoża według oczekiwanych wartości zdyskontowanych sald pieniężnych, Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN, t.17, z.3, 2001, s. 73-88.
 74. Jarosz J., Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J.: Ewolucja technologii podziemnej eksploatacji złóż z wykorzystaniem diamentowej piły linowej, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 2001, s.195-211.
 75. Wirth H., Kudełko J., Bachowski C., Kicki J.: Metoda oceny wartości kapitałowej złoża rud miedzi, Materiały XL konferencji z cyklu Aktualia w gospodarce surowcami mineralnymi, Szklarska Poręba, Wyd. IGSMiE PAN, 2001, s. 347-372.
 76. Kicki J.: Developing of mining methods in polish copper mines, Proceedings XXXIII October Mining Conference, Bor, Yugoslavia,, 2001, s. 164-167.
 77. Kicki J.: Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce- ich wystarczalność i jej uwarunkowania w oczach ekspertów, Kwartalnik PAN Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2002, s. 20-36.
 78. Kicki J., Dyczko A.: Technological aspects of dilution in Polish copper ore mines, Kwartalnik PAN Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t.18, z.4. 2002.
 79. Kicki J.: Aktualne problemy przedsiębiorstw sektora górnictwa podziemnego w Polsce na progu XXI wieku., Przegląd Górniczy, 2002, nr 4 (943).
 80. Saługa P, Dzieża J., Kicki. J.: Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych, Kwartalnik PAN Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2002, t.18- zeszyt specjalny.
 81. Dzieża J., Kicki J., Saługa P.: Real Options in Mine Projects Budgeting-Polish Mining Industry Example, Risk Analysis III, WIT Press, Southampton, 2002, p.37-46.
 82. Saługa P., Kicki J.: Stochastic Analysis as a Risk Assesment Technique in Mineral Projects Evaluation, Risk Analysis III, WIT Press, Southampton, 2002, pp. 27-36.
 83. Kicki J.: Systemy wspomagania decyzji w procesie wydobycia rudy w kopalniach LGOM, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Górnictwo i Geoinżynieria rok 28, z. 4/1, s. 117-127, Kraków 2004.
 84. Kicki J., Dyczko A.: System nawigator - narzędzie do analizy kosztów i sterowania procesem wydobycia w oddziałach produkcyjnych. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Górnictwo i Geoinżynieria rok 28, z. 4/1, s. 127-137, Kraków 2004.
 85. Kicki J.: Wystarczalność surowców mineralnych - wystarczalność zasobów złóż - historia i aktualia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 20, Zeszyt specjalny 1, s. 45-61, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2004.


Książki, podręczniki, leksykony.
 1. Kicki J., Wacławski J. i inni: Stan formalno - prawny w zakresie gospodarki zasobami złóż podstawowych surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce. Wydawnictwo AGH, 1988.
 2. Wanielista K., Kicki J., i inni: Kryteria ekonomiczne w projektowaniu eksploatacji złóż kopalin stałych, Wydawnictwo Centrum PPGSM i E PAN, Kraków, 1995, s. 1-107.
 3. Praca zbiorowa pod red. Wanielisty K,: Ekonomiczne kryteria alokacji wydobycia w kopalniach rud, Wydawnictwo Centrum IGSMiE PAN.
 4. Wanielista K., Siewierski S., Kicki J., Janowski A., Butra J.: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 1999, 40 ark. wydawniczych.
 5. Wanielista K., Butra J., Kicki J.: Leksykon ekonomiczny dla inżynierów i techników, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 1999.
 6. Wirth H., Wanielista K., Butra J., Kicki J.: Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2000.
 7. Butra j., Kicki J., Wanielista K., Wirth W.: Strategia przedsiębiorstw przemysłowych- przewodnik encyklopedyczny, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, 2001, s.327.
 8. Wanielista K., Saługa P., Kicki J., i inni: Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metoda wyceny. Wyd. IGSMiE PAN, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
 9. Butra J., Kicki J., i inni.: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi, Wyd. IGSMiE PAN, biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2002.
 10. Kicki J., Sobczyk E.J., i inni.: PIAST.
 11. Butra J., Kicki J., Wanielista K.: Ekonomiczne kryteria oceny działalności operacyjnej i rozwojowej przedsiębiorstw przemysłowych, 8 ark. wyd., Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.